Lenalidomid w zespole mielodysplastycznym z usunięciem chromosomu 5q

Ciężka, często oporna na niedokrwistość, jest charakterystyczna dla zespołu mielodysplastycznego związanego z delecją chromosomu 5q31. Zbadaliśmy, czy lenalidomid (CC5013) może zmniejszyć zapotrzebowanie na transfuzję i stłumić nieprawidłowy klon 5q31- u pacjentów z tym zaburzeniem. Metody
Sto czterdziestu ośmiu pacjentów otrzymywało 10 mg lenalidomidu przez 21 dni co 4 tygodnie lub codziennie. Hematologiczne, szpikowe i cytogenetyczne zmiany oceniano po 24 tygodniach leczenia z zastosowaniem analizy zamiaru leczenia.
Wyniki
Wśród 148 pacjentó...

Szybkie wykrywanie gruźlicy i opornej na leki gruźlicy ad

Drugim celem jest dekontaminacja, którą przeprowadza się za pomocą wodorotlenku sodu i jest wymagana do zabicia drobnoustrojów, które w przeciwnym razie zakłócałyby izolację czystej kultury prątkowej. Stężenie przez odwirowanie jest uważane za ostatni etap procedury. Wykrywanie typowego tworzenia się pępowiny ( mikrokolonie ) M. tuberculosis w studzienkach w badaniu mikroskopowym (pod mikroskopem z odwróconym światłem przy powiększeniu × 40) stanowi podstawę diagnozy. Wzrost (lub jego brak) w studzienkach zawierających lek, w porównaniu ze wzrostem odwiertów wol...

Wpływ produktu Ramipril na występowanie cukrzycy ad 5

Uczestnicy byli obserwowani przez medianę 3,0 lat. Po roku 86,6% uczestników losowo przydzielonych do grupy otrzymującej ramipril i 89,9% osób losowo przydzielonych do grupy otrzymującej placebo nadal przyjmowało badany lek. Odpowiednie proporcje po 2 latach wynosiły 81,3% i 84,8%; w 3 roku, 75,4% i 80,9%; a na końcu badania 72,7% i 78,0%. W całym badaniu najczęstszymi przyczynami przerwania leczenia badaniami wśród uczestników grupy ramipril i grupy placebo była decyzja uczestnika o zaprzestaniu przyjmowania leku (odpowiednio 17,4% i 17,7%), kaszel (9,7% i 1,8%), porady ...

Determinanty przedwczesnych urodzin w Kanadzie w latach 1981-1983 i 1992-1994 cd

Uczestnicy ci nie mieli interakcji z personelem interwencyjnym i byli widziani w klinice tylko dla oceny. Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym był przyrost masy ciała po 18 miesiącach; drugorzędowymi punktami końcowymi, określonymi a priori, był odsetek uczestników, którzy odzyskali 2,3 kg lub więcej (wybrano, ponieważ jest on większy niż oczekiwana zmiana przy normalnej dziennej wadze ciała i ze względu na wpływ na zdrowie publiczne) 15 oraz zmiany w diecie, aktywności, i wykorzystanie strategii behawioralnych. Przy każdej ocenie uczestnicy byli...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychodietetyk:

331#badanie hcv cena , #przygotowanie do in vitro , #olx walcz , #certyfikat pierwszej pomocy , #skierowanie na leczenie uzdrowiskowe , #objawy rak szyjki macicy , #dbam o zdrowie apteki , #endometrioza w mózgu , #usg lodz , #szpital siemiradzkiego ,